Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

 

1. Kapitālsabiedrības darbības veids.

2. Vispārējie stratēģiskie mērķi.

3. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti.

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā.

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

6. Auditētie gada pārskati.

7. Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati.

8. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) (pastāvīgi).

9. Informācija par organizatorisko struktūru.

10. Informācija par iepirkumiem.

11. Statūti.

12. Informācija par valdes priekšsēdētāja profesionālo pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem.

13. Dalībnieku sapulces.

14. Atalgojuma politikas principi.

15. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.