Atalgojuma politikas principi

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atalgojuma politikas principi ir izstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem tiesību aktiem - Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 „Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem”.

Uzņēmuma darba samaksas sistēmas mērķis - vienota un ikvienam saprotama darba samaksas noteikšanas sistēma, kura balstīta uz katra amata vērtību uzņēmuma struktūrā, atbilstoši amatam veicamajiem pienākumiem, un katra darbinieka darba rezultātiem jeb individuālo ieguldījumu.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"  darba samaksas sistēma ŠEIT.

Kuldīgas novada Dome, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu un 79. pantu, lēmusi: "Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētāju ar 2019. gada 27. decembri ievēlēt Arti Robertu, nosakot atalgojumu par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 2130,00 EUR mēnesī, kas veidojas, Centrālās statistikas pārvaldes valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 2,12".