Jumta remonts ēkai Liepājas ielā 25, Kuldīgā

Publicēts: 02/07/2020 14:16

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par jumta remontu ēkai Liepājas ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Uzvarēja - SIA "AJK Jumti" ar summu 12 441,81 eiro bez PVN.

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2) Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

4) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 30. jūlijam.

5)  Izpildes termiņš: līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Piedāvājumu var iesniegt e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtīt pa pastu: SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

Tāme

Foto

Darbu veikšanas apraksts

Ēkas esošais dakstiņu jumts un lietus ūdens novadīšanas sistēma ir daļēji bojāti, vizuāli nepievilcīgi un nenodrošina kvalitatīvu lietus ūdens novadīšanu. Esošā jumta dakstiņu segums, lubiņu pasegums, skursteņu pieslēgumu vietas un lietus notekas laika gaitā ir bojātas un neveic kvalitatīvu lietus ūdens novadi, vērojama juma tece spēcīgu nokrišņu laikā. Nepieciešams veikt jumta seguma remontu, lai izvairītos no turpmākiem ēkas un tās konstrukciju bojājumiem. Veicot remonta darbus, netiek mainīts ēkas vizuālais stāvoklis, seguma veids, izskats un forma, nesošās konstrukcijas netiek aizskartas, tiek veikts tikai un vienīgi jumta seguma funkcionāls remonts.

Galvenie novērotie defekti:

  • Dakstiņu bojājumi;
  • Lubiņu paseguma bojājumi;
  • Saplaisājuši skursteņu pieslēgumi.

Nepieciešams veikt dakstiņu demontāžu, tīrīšanu un šķirošanu. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas un skārda iesegumu demontāžu un bojāto detaļu nomaiņu. Jāveic latojuma un lubiņu paseguma remonts. Jāveic dakstiņu jumta seguma, jumta kores, skārda iesegumu un lietus noteku montāža. Jāveic skursteņu pieslēgumu hermetizācija. Veicamie darbi ir būtiski ēkas vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, tā uzlabošanai un saglabāšanai.

Maksimāli jāizmanto atgūtie materiāli. Veicot bojāto dakstiņu nomaiņu, izmantojami lietoti dakstiņi analogi esošajiem, kas izgatavoti tajā pašā laika periodā.  Noteces sistēmas bojātie komponenti tiek amatnieciski izgatavoti no cinkota skārda, saglabājot oriģinālo elementu formu, izmērus un izpildījumu.

Veicot remonta darbus obligāti veicama darbu zonas norobežošana uz ielas vai iebrauktuves, dabu veicējam jānodrošina cilvēku drošība kas pārvietojas ēkas tuvumā, pirms darbu veikšanas teritorija norobežojama atbilstoši spēkā esošajiem standartiem!

Atbildīgā persona:
Lauris Bērziņš
Namu apsaimniekotājs
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
e-pasts: lauris.berzins@kuldiga.lv
tālrunis: 28669371