Būtiski ņemt vērā, rakstot iesniegumu

Rakstot iesniegumu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP), aicinām sniegt pēc iespējas plašāku informāciju. Tas palīdzēs ne tikai sasniegt mērķi, bet arī atbildēt uz jūsu iesniegumu precīzāk un skaidrojošāk.

Iesniegumu var iesniegt rakstveidā vai elektroniskā veidā. Iesniegumā fiziskām personām (īpašniekiem, vai to pilnvarotām personām) ir jānorāda vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, bet juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese.

KKP aicina izmantot visvienkāršāko iesnieguma formu – elektronisko iesniegumu mājaslapā, kur jāizpilda prasītie lauki. Kad nospiedīsiet iesniegšanas pogu, iesniegums sasniegs gan mūs, gan to savā norādītajā e-pastā saņemsiet arī jūs. Tas apliecinās to, ka viss izdarīts pareizi un iesniegums ir saņemts. Vēršam uzmanību, ka atkarībā no e-pasta, kādu izmantojat, šīs vēstules var “iekrist” spamu jeb mēstuļu sadaļā. Noteikti pārbaudiet arī to!

KKP mājaslapā pieejamas ar dažādas iesniegumu veidlapas drukājamai versijai – juridiskām vai fiziskām personām, par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un konteinera tilpumu, šķiroto atkritumu izvešanu. Iesniegumus ir iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus. Slēdzot sadzīves atkritumu līgumu, kopā ar iesniegumu jāpievieno apliecinošs dokuments (zemesgrāmata, īres līgums vai nomas līgums).

Iestāde sniedz atbildi uz iesniegumu ne vēlāk kā mēneša laikā. KKP ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja iesniegumā nav norādīts iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese), iesniegums nav parakstīts (izņemot gadījumu, kad tiek izmantota KKP mājaslapas elektroniskā iesnieguma forma), iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs,  iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams, kā arī, ja atbilde uz iesniegumu dota jau iepriekš.