Informējam par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmi 2023.gadam

SIA ''Kuldīgas komunālie pakalpojumi'' informē, ka pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi", ir atbilstoši sastādīta mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2023.gadam. 

Norādām, ka māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāme tiek mainīta saistībā ar esošās situācijas būtiskajām izmaiņām - minimālās algas palielināšanu, veicamo darbu apjomu un nepieciešamo darbu izpildes kvalitātes prasībām, kā arī citu pakalpojumu izmaksām.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāme ar 01.01.2023. (Izcenojumi PDF formātā):

6 r tarifi pages to jpg 0001