Vairākām mājām būs izmaiņas norēķinu kārtībā par apkuri un karsto ūdeni

Līdz ar siltumapgādes norēķinu kārtības izmaiņām, vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki no 28. augusta aicināti slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA “Kuldīgas siltumtīkli” (KS).

Līgumu slēdz dzīvokļa īpašnieks, ierodoties Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, darba laikā (8.00–17.00, piektdienās 8.00–16.00), uzrādot personas (pase, ID) un dzīvokļa īpašuma (zemes grāmatas apliecība) apliecinošus dokumentus. Savukārt pašvaldības dzīvokļu īrnieki, uzrādot personas dokumentu (pase, ID) un īres līgumu (izņemot Rātskunga ielas 2 iedzīvotājus). Papildu informācija pa tālruni 63323721.

KKP valdes loceklis Kaspars Poriķis skaidro: “KKP saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības deleģēšanas līgumu veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tajā skaitā arī starpnieku pakalpojumus, piemēram, siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņa uzskaiti dzīvojamām mājām un to kopīpašniekiem, kā arī attiecīgi veic rēķinu izrakstīšanu par patērēto siltumenerģiju un karsto ūdeni. Tā kā debitoru, jeb parādnieku slogs KKP kļuvis pārāk liels, esam noslēguši vienošanos ar KS, ka pārtraucam sniegt starpnieka pakalpojumus un turpmāk par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, ko nodrošina KS, jāveic norēķini kā tiešie maksājumi bez mājas pārvaldnieka starpniecības.”

Jaunā kārtība noteikta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām: Gaismas ielā 3, Gaismas ielā 5, Gaismas ielā 11, Dzintaru ielā 2, Dzintaru ielā 6, Dzintaru ielā 9, Piltenes ielā 26, Dārza ielā 12, Virkas ielā 22, Virkas ielā 25, Kurmāles pagasta Priedaines ciema “Atmodās” un “Upeskalnos”.

KKP īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ita Bērziņa papildina: “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kuriem ir nodrošināta centralizētā karstā ūdens padeve, bet viņiem ir boileris, tagad arī būs jāmaksā par karstā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu un cirkulāciju. Cirkulācija veidojas, sagatavojot karsto ūdeni, kas nepārtraukti cirkulē mājas ūdens caurulēs, neatkarīgi no tā, vai iedzīvotājs tajā brīdī ūdeni patērē, vai nē. Maksa par cirkulāciju tiek piestādīta un aprēķināta pēc MK noteikumiem nr. 524., 15.09.2015.”

Dzintaru ielā 9, Gaismas ielā 5, Gaismas ielā 11 un Piltenes ielā 26 – par karstā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu un cirkulāciju aprēķinus veiks un rēķinu izrakstīs KS. Ūdens patēriņa uzskaites skaitītāju rādījumi jānodod SIA “Kuldīgas ūdens” (KŪ), atbilstoši KŪ noteiktajai kārtībai.

Pārējā kārtība paliek nemainīga -

 • auksto ūdeni, kā līdz šim, aprēķinās un rēķinu izrakstīs KŪ,

 • apkuri aprēķinās un rēķinu izrakstīs, kā līdz šim – KS,

 • apsaimniekošanu un atkritumus aprēķinās un rēķinu izrakstīs, kā līdz šim – KKP.

Dārza ielā 12 – skaitītāju rādījumi tiek nolasīti automātiski. Par karstā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu un cirkulāciju aprēķinus veiks un rēķinus izrakstīs KS.

Pārējā kārtība paliek nemainīga -

 • auksto ūdeni, kā līdz šim, aprēķinās un rēķinu izrakstīs KKP,

 • apkuri aprēķinās un rēķinu izrakstīs, kā līdz šim – KS,

 • patērētā ūdens daudzuma uzskaites skaitītājus nolasīs automātiski, aprēķinās un rēķinus izrakstīs, kā līdz šim – KKP.

Dzintaru ielā 6, Gaismas ielā 3 – par karstā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu un cirkulāciju aprēķinus veiks un rēķinus izrakstīs KS. Patērētā ūdens daudzuma uzskaites skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība paliek kā līdz šim – rādījumi jānodod KKP. KKP informāciju par karstā ūdens uzsildīšanas daudzumu nodos KS.

Pārējā kārtība paliek nemainīga:

 • auksto ūdeni, kā līdz šim, aprēķinās un rēķinu izrakstīs KKP,

 • apkuri aprēķinās un rēķinu izrakstīs, kā līdz šim – KS.

Virkas ielā 22, Virkas ielā 25, Kurmāles pagasta Priedainē “Atmodās” un “Upeskalnos” – patērēto siltumenerģiju par apkuri aprēķinās un rēķinu izrakstīs KS.

Dzintaru ielā 2 – siltuma sadalījumu, izmantojot alokatoru rādījumus, veiks firma SIA “Sano”, ar kuru iepriekš noslēgts pakalpojuma līgums, un KS. Patērēto siltumenerģiju par apkuri aprēķinās un rēķinus izrakstīs KS. KKP SIA “Sano”, veiks atmaksu par pakalpojumu no mājas apsaimniekošanas maksas, kā iepriekš.

Apkures sadalījumu, kā iepriekš, veikts, pamatojoties uz kopības pieņemto lēmumu.

Rātskunga ielas 2 iedzīvotāju vārdā līgumu ar KS slēgs KKP, pamatojoties uz Kuldīgas novada domes 2019. gada 1. februāra noslēgto pilnvarojuma līgumu. Tas nozīmē, ka Rātskunga ielas 2 mājas īrniekiem nav nepieciešams doties uz KS, lai slēgtu līgumu. Jaunā kārtība paredz, ka rēķins par ūdens uzsildīšanu, cirkulāciju, apkuri, tiks saņemts no KS.

Pārējais paliek nemainīgs:

 • auksto ūdeni, kā līdz šim, aprēķinās un rēķinu izrakstīs KKP,

 • apkuri aprēķinās un rēķinu izrakstīs, kā līdz šim – KS,

 • patērētā ūdens daudzuma uzskaites skaitītājus nolasīs automātiski, aprēķinās un rēķinus izrakstīs, kā līdz šim – KKP.