Apjoma tāme - ŠEIT.

Inventarizācijas lieta - ŠEIT.

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2)  Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu. 

4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2021. gada 17. decembrim.

5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 23. novembrim, plkst. 15.00. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, ar norādi: “Cenu aptauja par  dzīvokļa remontu Ezera ielā 8 - 12, Turlavas pag., Kuldīgas novadā”. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2021. gada 23. novembrī plkst. 15.30 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:

Māra Skuja
Speciāliste mājokļu jautājumos
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
E-pasts: mara.skuja@kuldiga.lv
Tālrunis: 25718320