Dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads

Publicēts: 07/07/2021 11:33

SIA "Kuldīgas komunālie pakaplojumi" izsludina cenu aptauju - dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads.

Apjoma tāme

Inventarizācijas lieta

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2)  Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu. 

4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2021. gada 31. augustam.

5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 20. jūlijam, plkst. 14.00. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, ar norādi: “Cenu aptauja par  dzīvokļa remontu “Briljanti”- 8, Kabiles pag., Kuldīgas novadā”. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2021. gada 20. jūlijā plkst. 16.00 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:

Māra Skuja
Speciāliste mājokļu jautājumos
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
E-pasts: mara.skuja@kuldiga.lv
Tālrunis: 25718320