Cenu aptauja par remontdarbiem Dzintaru 10, Kuldīgā

Publicēts: 13/11/2018 11:15

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu jumta seguma atjaunošana un lietus ūdens noteku sistēmas izbūve Dzintaru ielā 10, Kuldīga”. Uzvarējis SIA "Rūcits", reģ. nr. 51203047401, ar kopējo summu 4132,87 eiro bez PVN.

Pievienotie dokumenti:

Prasības:
1) Pretendentam jābūt iekļautam būvkomersanta reģistrā;
2) Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā;
3) Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzēm tam nav nodokļu parāda;
4) Izvēlētajam būvniekam pēc līguma noslēgšanas ar pasūtītāju jāiesniedz:
a) informācija par būvdarbu veicēju,
b) būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija,
c) atbildīgā būvspeciālista saistību raksts,
d) par saviem līdzekļiem jāiegādājas un jāreģistrē būvdarbu žurnāls, un tas jāpilda atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
e) apliecinājuma kartē jāveic atzīmes par būvdarbu pabeigšanu ne vēlāk kā 2019. gada 31. maijā.
5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 27. novembra plkst. 10.00.
6) Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Pretendenta pilnvarotajam pārstāvim pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un Pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301. Uz aploksnes norāde - “Cenu aptaujas piedāvājums Dzintaru iela 10, Kuldīga”.

2018. gada 27. novembrī plkst. 10.30 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:
Dzintars Rušmanis
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Īpašumu apsaimniekošanas daļas
Īpašumu apsaimniekošanas speciālists
Tālr. (+371) 26109271
e-pasts: dzintars.rusmanis@kuldiga.lv.