Cenu aptauja par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Alunāna 7, Kuldīgā

Publicēts: 03/07/2018 17:16

Cenu aptauja noslēgusies bez rezultāta!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Alunāna ielā 7, Kuldīga”. Projekts tiks īstenots ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Paskaidrojuma raksts/specifikācija

Cauruļvadu montāžas shēma

Profils

Segumi

Ģenerālplāns

Apjomi

Prasības pretendentam:

1)    Pretendentam jābūt iekļautam būvkomersanta reģistrā;

2)    Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā;

3)    Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzēm, tam nav nodokļu parāda;

4)    Izvēlētajam būvniekam pēc līguma noslēgšanas ar pasūtītāju pašam būvvaldē:

a)    jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju,

b)    jāiesniedz būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija,

c)     jāiesniedz atbildīgā būvspeciālista saistību raksts,

d)    jāizņem rakšanas darbu atļauja, tā jāsaskaņo ar iesaistītajām pusēm,

e)    par saviem līdzekļiem jāiegādājas un jāreģistrē būvdarbu žurnāls, un tas jāpilda atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

f)     apliecinājuma kartē jāveic atzīmes par būvdarbu uzsākšanu,

g)    apliecinājuma kartē jāveic atzīmes par būvdarbu pabeigšanu ne vēlāk kā šā gada 31. augustā.

5)    Būvniecības laikā tiks veikta būvuzraudzība.

6)    Tranšeju izrakšanas darbus paredzēt ne ilgāk kā 2 dienas, jo tiks veikta arheoloģiskā uzraudzība.

7)    Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 13. jūlija plkst. 10.00.

8)    Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Pretendenta pilnvarotajam pārstāvim pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un Pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301. Uz aploksnes norāde “Cenu aptaujas piedāvājums Alunāna iela 7, Kuldīga”.

2018. gada 13. jūlijā  plkst. 10.30 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:

Dzintars Rušmanis
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Īpašumu apsaimniekošanas daļas
Īpašumu apsaimniekošanas speciālists
Tālr. (+371) 26109271
E-pasts: dzintars.rusmanis@kuldiga.lv.