Cenu aptauja “Ārējo lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Virkas 25, 25A, 31A un Sudmalu gravā, Kuldīgā”

Publicēts: 01/10/2018 11:04

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Ārējo lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Virkas 25, 25A, 31A un Sudmalu gravā, Kuldīgā”. Projekts tiks īstenots ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Pievienotie dokumenti:

APJOMI

Prasības pretendentam:

1)    Pretendentam jābūt iekļautam būvkomersanta reģistrā;

2)    Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā;

3)    Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzēm tam nav nodokļu parāda;

4)    Izvēlētajam būvniekam pēc līguma noslēgšanas ar pasūtītāju pašam būvvaldē:

a)    jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju,

b)   jāiesniedz būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija,

c)    jāiesniedz atbildīgā būvspeciālista saistību raksts,

d)   jāizņem rakšanas darbu atļauja, tā jāsaskaņo ar iesaistītajām pusēm,

e)   apliecinājuma kartē jāveic atzīmes par būvdarbu uzsākšanu,

f)     apliecinājuma kartē jāveic atzīmes par būvdarbu pabeigšanu ne vēlāk kā šā gada 15. novembrī.

5)    Būvniecības laikā tiks veikta būvuzraudzība.

6)    Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 8. oktobrim plkst. 10.00.

7)    Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Pretendenta pilnvarotajam pārstāvim pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un Pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301. Uz aploksnes norāde “Cenu aptaujas piedāvājums Virkas 25, Kuldīga”.

2018. gada 8. oktobrī  plkst. 10.30 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

 

Atbildīgā persona:

Dzintars Rušmanis

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

Īpašumu apsaimniekošanas daļas

Īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Tālr. (+371) 26109271

e-pasts: dzintars.rusmanis@kuldiga.lv