Būvdarbi Dzintaru ielā 2, Kuldīgā

Publicēts: 17/12/2020 12:25

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) izsludina cenu aptauju "Dzintaru 2, Kuldīgā, daudzdzīvokļu mājas  pagraba maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu pārbūves būvdarbi ar kanalizācijas izvadu pieslēgumu kontrolakās".

Iepirkuma priekšmets:

Pagraba maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu pārbūves būvdarbi ar kanalizācijas izvadu pieslēgumu kontrolakās daudzdzīvokļu mājai Dzintaru ielā 2, Kuldīgā.  Cauruļvadu būvdarbi veicami maģistrālajiem guļvadiem, pieslēgumu vietām pie  esošiem stāvvadiem un pieslēgumiem kontrolakās.

Kopējais aptuvenais darbu apjoms vienā sekcijā ir 40 m (tai skaitā līkumi, veidgabali). Aptuvenie apjomi 1 sekcijas būvdarbiem pievienoti pielikumā, bet var mainīties Pretendentam piedāvājot savu risinājumu.

Būvdarbi ietver:

  1. Objekta apsekošanu dabā;
  2. Kanalizācijas guļvadu, pieslēgumu pie stāvvadiem un pieslēgumiem kontrolakās, būvdarbu risinājuma izstrādi, paredzot, lai Dzintaru 2 iedzīvotājiem tiktu nodrošināta kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktība, vai pārtraukumi var būtu īslaicīgi;
  3. Būvdarbu projekta dokumentācijas  sagatavošanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Būvdarbu pašizmaksas/tāmes sastāvā jāparedz katras sekcijas lokālās tāmes;
  4. Būvdarbu izpildokumentācijas (tai skaitā darbu izpildtāmes, izpilduzmērījumu) sagatavošanu un iesniegšanu Būvvaldei gan SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (1 eks.) , gan  mājas pilnvarotajām personām (1 eks.).

Pretendentiem jāņem vērā:

Iepirkums tiek izsludināts iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

Iepirkumā drīkst piedalīties  Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā BIS) reģistrēts Būvkomersants ar BIS reģistrā iekļautiem licencētiem darbiniekiem;

Pretendentam uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jāiesniedz pretendenta iepriekš veikto būvobjektu piemēri, ar apmaksāto, objektu būvdarbu pašizmaksā iekļauto nodokļu nomaksu;

Darbi uzsākami pēc tam kad Būvvalde veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi (BUN) mājas pilnvarotās personas saskaņojušas (ar vienas vai vairāku personas parakstu uz tāmes) veicamo darbu risinājumu un tāmi;

Būvdarbu nodošana/pieņemšana ekspluatācijā notiek vienlaicīgi mājai kopumā;

Izpildīto būvdarbu apmaksa notiek ar vienu maksājumu būvdarbiem mājai kopumā (bez avansa). Apmaksa par paveiktiem darbiem tiek veikta pēc darbu pieņemšanas akta parakstīšanas (Aktu paraksta Izpildītājs kā darbu veicējs, KKP kā pasūtītājs un mājas pilnvarotā persona);

Par remontdarbu gaitā iegūtiem un utilizētajiem materiāliem gūtie ieņēmumi jāiekļauj izpildtāmē kā ieņēmumi un par tādu apjomu jāsamazina izpildtāmes izdevumi.

Piedāvājumi (koptāme un tāmes katras sekcijas būvdarbiem, darbu veikšanas grafiks un iepriekš veikto būvobjektu saraksts) jāiesniedz SIA “Kuldīgas komunālie pakalpjumi” - Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā vai jāiesūta elektroniski uz kkp@kkp.lv līdz 15.01.2021. pulksten 13.00.

Kontaktpersonas būvniecības projekta realizācijā (tai skaitā par objekta apsekošanu dabā, būvdarbu tehniskiem risinājumiem un jautājumiem būvdarbu realizācijas gaitā) – Ojārs Eglītis, t.: 29288884, ojarsegl@gmail.com vai Rolands Cukurs, t.: 29247933, rolands.cukurs@gmail.com.

Kontaktpersona par iepirkumu - Arnis Štāls, t.: 26462963, e-pasts: kkp@kuldiga.lv.

CENU APTAUJA pdf.