Izsludinām cenu aptauju

06/09/2022

SIA ''Kuldīgas komunālie pakalpojumi'' aicina iesniegt finanšu piedāvājumu Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla ar piegādi”. 

1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  

Pasūtītāja adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301 

Reģistrācijas Nr.56103000221 

Mājas lapa: www.kkp.lv

E-pasts: iepirkumi@kkp.lv

Kontaktpersona: Tehniskās bāzes un apsaimniekošanas daļas ceļu meistars Māris Lagzdiņš, 

tālrunis Nr.:27830599  

 

2. Cenu aptaujas priekšmets un informācija par piedāvājuma saņemšanu 

Cenu aptaujas priekšmets ir ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla ar piegādi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atbilstoši pievienotā Finanšu piedāvājumā prasībām. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājumam un tas kļūst par neatņemamu ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla piegādes līguma sastāvdaļu. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta:  

  • Dārzniecības iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads; 
  • Krastnieku - Ceriņu ceļš Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā; 
  • Andiņu ceļš, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā. 

Iepirkuma procedūra – cenu aptauja saskaņā ar šo cenu aptaujas uzaicinājumu. 

3. Cenu piedāvājuma sagatavošana, iesniegšanas vieta un laiks 

Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no 2 (diviem) sekojošiem dokumentiem:   

  • Pretendents aizpilda Pieteikumu dalībai cenu aptaujā pievienoto veidlapu (Pielikums Nr.1): Informācija par ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla piegādātāju. Papildus veidlapā pieprasītajai informācijai Pretendents nepieciešamības gadījumā drīkst pievienot informāciju, kura raksturo uzņēmuma iespējas pildīt potenciālās līgumsaistības. Aizpildīto veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona.  
  • Pretendents aizpilda Uzaicinājumam par cenu aptauju pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu (Pielikums Nr.2(skat pievienoto tabulu exel).

Pretendents saglabā iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālus un nepieciešamības gadījumā pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam. 

Dokumenti: Informācija par Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla piegādātāju un Finanšu piedāvājums iesniedzams Pasūtītājam, nosūtot tos uz SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” e-pastu:  iepirkumi@kkp.lv ar norādi:

/Uzņēmuma nosaukums/ Piedāvājums ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla  piegāde SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  

 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām. Pieteikumam jāpievieno 3.1. punktā prasītie dokumenti. 

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks   

Pretendentu piedāvājumi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@kkp.lv  līdz 2022. gada 15.septembrim plkst. 14:00. 

Pasūtītājs vienas darba dienas laikā elektroniski nosūta apstiprinājumu par piedāvājuma saņemšanu. 

5. Piedāvājuma vērtēšana, līguma slēgšana

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz līdz 2022.gada 1.decembrim. 

Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos: 

  • Piegādātāja Informācija ir paredzēta piegādātāja spēju novērtēšanai pilnā apmērā izpildīt Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla  piegādei  Kuldīgas novadā, saskaņā ar Uzaicinājumu par cenu aptauju (pielikums Nr.2) nosacījumiem 
  • Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, vērtē finanšu piedāvājumus. 

Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais 

Līgums tiek slēgts ar vienu piegādātāju. 

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

Pasūtītājam nav pienākums komentēt cenu aptaujas gaitu un sniegt informāciju pretendentiem par iesniegto Piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.  

UZAICINĀJUMS CENU APTAUJAI UN PIETEIKUMS DALĪBAI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS