Cenu aptauja par žoga pārbūvi Smilšu 25, Kuldīgā

06/10/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25 teritorijā, Kuldīgā, kad. apz. 62010090088”.

Žoga pārbūve tiek īstenota projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā 2020. gadā” ietvaros un tiek piesaistīts Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Tāme

Skaidrojošs apraksts

Konstruktīvie elementi

Žoga plāns

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2) Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2021. gada 15. decembrim.

5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 17. oktobrim. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25 teritorijā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2021. gada 18. oktobrī plkst. 10.00 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:

Namu apsaimniekotājs Kristaps Bērziņš
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
E-pasts: kristaps.berzins@kuldiga.lv  
Tālrunis: 28669371