Ievērojot drošību, tiek rīkotas māju iedzīvotāju sapulces

11/06/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājs atsāk organizēt māju sapulces, lai kopā ar dzīvokļu īpašniekiem lemtu par mājai svarīgiem apsaimniekošanas jautājumiem.

Māju sapulces pagastos

Kuldīgas novada pagastos māju sapulces jau notikušas “Zītaros” Rendā, “Ezerkalnos” Vilgālē, “Kristālos” Kabilē, “Vālodzītēs” Snēpelē, “Lieknēs” Padurē un “Skolotājmājā” Pelčos.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pagastu namu apsaimniekotāja Zane Pirtniece pastāstīja, ka “Zītaros” Rendā iedzīvotāji lēma pacelt apsaimniekošanas maksu, kas līdz šim bija ļoti zema, līdz ar to neveidojot uzkrājumu. Lai arī ēkai nav uzkrājuma, iedzīvotāji vēlas par saviem līdzekļiem veikt lokālu jumta remontu. Apsaimniekotājs gatavo informatīvu remontdarbu tāmi, lai dzīvokļu īpašnieki zinātu šādu remontdarbu izmaksas.

“Ezerkalnos” Vilgālē lemts par jumta seguma nomaiņu. Tuvākajās dienās tiks izsludināts iepirkums šo darbu veikšanai. Savukārt “Kristālos” Kabilē iedzīvotāji vēlas sakārtot mājas pamatus. Šogad tiks veikti ēkas pamatu siltināšanas darbi.

Arī “Vālodzītēs” Snēpelē šogad tiks veikti ēkas uzlabojumi. Pirms gada jau nomainīts jumta segums, bet šogad vēl tiks laboti koka fasādes elementi ēkas abos galos. Tāpat iedzīvotāji par saviem līdzekļiem vēlas uzbūvēt malkas šķūnīšus. Z.Pirtniece uzteic “Vālodzīšu” mājas iedzīvotājus, kas gādīgi izturas pret savu dzīvesvietu un paši aktīvi iesaistās mājas apsaimniekošanā. Arī mājas sapulces iedzīvotāji paši sasauc.

“Prieks, ka iedzīvotāji aizvien vairāk domā par to, lai ēkai veidotos finanšu līdzekļu uzkrājums par ko veikt dažādus uzlabojumus”, saka Z.Pirtniece. Iedzīvotāji “Lieknēs” Padurē lēmuši izveidot “Uzkrājuma fondu plānotajiem darbiem”. Šie līdzekļi, papildu apsaimniekošanas maksai, tiks uzkrāti konkrētu darbu veikšanai, piemēram, jumta remontam. Vēl mājas sapulcē nolemts, ka zāli iedzīvotāji pļaus paši, bet apsaimniekotājam lūgts pagarināt notekrenes, lai lietusūdens neplūst uz ēkas pamatiem.

“Skolotājmājā” Pelčos mājas sapulcē runāts par jumta remonta darbiem un skursteņu labošanu.

Tuvākajā laikā plānotas māju sapulces pagastos ir “Miezīšos” Gudeniekos, kā arī “Viršos”, “Priedēs”, “Tērcēs”, “Meldros”, “Skalbēs” un “Kalvēs” Kurmāles pagasta Priedainē. Nepieciešamos remontdarbus plānots pārrunāt “Miezīšos” Gudeniekos, bet ar Priedaines māju iedzīvotājiem tiks runāts par jaunās siltumtrases izbūvi, kuras ietvaros visām mājām izdevīgi būtu ierīkot siltummezglus, kuru šobrīd nav, un sūkņus cirkulācijas nodrošināšanai, lai visos dzīvokļos apkures sezonas laikā būtu vienmērīga temperatūra.

Māju sapulces Kuldīgā

Vecpilsētas namu apsaimniekotājs Kristaps Bērziņš informē, ka pilsētā sapulces jau notikušas Torņa ielā 5, Baložu 3, Baznīcas 22, Ventspils 14, Liepājas 25A un Jelgavas 3, kur lemts par mājas pārvaldīšanas tiesību maiņu - pilnvarojuma līguma noslēgšanu – iedzīvotāji par savas mājas apsaimniekotāju izvēlējušies SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Torņa ielā 5 tika runāts arī par darbiem, kurus nepieciešams veikt, saskaņā ar vizuālo apsekošanu, kā arī ievēlēts mājas vecākais. Nolemts, ka dzīvokļu īpašnieki paši veiks mājas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, atsakoties no sētnieka pakalpojumiem.

Trīs sapulces jau bijušas Vakarā ielā 1 (Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ, katru vakaru rīkota sapulce vienai kāpņutelpai). Sapulces tēma – nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana. Iedzīvotāji informēti par mājas renovācijas projektu ar ALTUM atbalstu, projekta virzību, lēmuma pieņemšanas kārtību, ja nevarēs sasaukt mājas kopsapulci. Runāts par uzkrājuma tarifa paaugstināšanu, lai veidotu lielāku uzkrājumu startējot ALTUM atbalsta programmā.

“Par ūdens un/vai kanalizācijas pieslēgšanu pilsētas komunikācijām ir iesniegti pieteikumi Dārzniecības 13, Jelgavas 55 un tiek gatavots Robežu 11 – plānots iesniegt jaunnedēļ,” norāda namu apsaimniekotājs Arnis Štāls.

Kuldīgas pilsētā tuvākajā laikā plānotas sapulces – Jelgavas ielā 29, Policijas 4, Rumbas 13 un Skrundas 14. Galvenie jautājumi – remontdarbu veikšana kāpnēm, jumtiem u.c.

Par māju pārņemšanu savā pārvaldīšanā

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atgādina to dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēl nav lēmuši par māju pārņemšanu, ka vēl aizvien ir pienākums to izdarīt un turpmāk pašiem lemt par savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Kuldīgas novadā ir ap 200 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuru apsaimniekošanu un uzturēšanu Kuldīgas novada pašvaldība ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Šo māju dzīvokļu īpašnieki, pēc dzīvokļu privatizācijas,  nav lēmuši par māju pārņemšanu.

Tāpēc pašvaldība ir pilnvarojusi pārvaldniekam – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – veikt mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas līdz brīdim, kad māju īpašnieki paši pieņems lēmumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Šīm dzīvojamām mājām, kurām nav noslēgts pārvaldīšanas līgums, obligātās pārvaldīšanas darbības tiek veiktas tā, kā tas ir noteikts Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumā. Ir stingri noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (Ministru kabineta noteikumi nr. 408 un 1013). Tas nozīmē, ka iedzīvotāji paši nelemj par ēkas apsaimniekošanas darbiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas: palielināt dzīvokļu īpašnieku kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu, uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru, lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu, iesakām dzīvokļu īpašniekiem pārņemt pašiem savas mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai citu pakalpojuma sniedzēju.

ANITA ZVINGULE