Kā rodas ūdens patēriņa starpība?

04/01/2021

Ūdens patēriņa starpību problēma ir kļuvusi aktuāla kopš brīža, kad par piegādāto ūdens daudzumu mājas iedzīvotājiem ir jānorēķinās pēc kopējā mājas ievadskaitītāja rādījuma. Tas nozīmē, ka tam ūdens patēriņam, ko iedzīvotāji uzrāda pēc savos dzīvokļos uzstādīto individuālo ūdens skaitītāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta starpība, kas rodas uz māju kopumā.

Nelielas ūdens starpības būs vienmēr

Ūdens patēriņa starpības ir, un vienmēr būs, jo tie ir daudzi mērinstrumenti – skaitītāji, kas strādā uz visu māju. Arī tad, ja visus mērinstrumentus nolasa vienā laikā, veidojas ūdens patēriņa starpība. Tas saistīts ar to, ka šiem skaitītājiem atšķiras precizitātes klase un citi tehniskie izbūvēšanas parametri. Uz skaitītāja ir rakstītas divas klases, norādot, kāda ir precizitāte, novietojot to vertikāli un horizontāli. Skaitītājs var būt iebūvēts mazliet slīpi, pirms un arī pēc skaitītāja var nebūt atbilstošs cauruļu garums, jo ne visur var precīzi iebūvēt, kā tas būtu nepieciešams pēc tehniskajiem noteikumiem. Ūdens patēriņu skaitītāji nolasa precīzi, bet ražotājs ir paredzējis šo pieļaujamo kļūdas koeficientu. Neviens skaitītājs nav ar precizitāti nulle. Ja skaitītāju ir daudz, kā tas ir daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, tad tomēr ūdens patēriņa starpības būs.

Problēma ir arī tā, ka visā mājā skaitītāju rādījumi netiek nolasīti vienlaicīgi. Tiek nolasīts ievadskaitītājs, tad iedzīvotāji nolasa savus skaitītājus ar vairāku dienu atšķirību, nenolasa precīzi, noapaļo ciparus, un tas viss rada ūdens patēriņa starpības.

Arī attālināti nolasāmajiem ūdens skaitītājiem, veidojas starpības. Šīs starpības pilnībā novērst nevar, bet var samazināt līdz optimālajam minimumam, piemēram, no 1 līdz 4% robežās.

Gadu gaitā ir pierādījies, ka starpību rašanās galvenais iemesls ir negodprātīgi ūdens patērētāji, kuri izmanto dažādas viltības, lai neuzrādītu patieso patēriņu. Starpības var rasties arī tehnisku iemeslu dēļ, taču šādi gadījumi ir salīdzinoši reti un tos ir viegli konstatēt.

Atgādinām, ka kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Ūdens patēriņa pārrēķināšana

Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Šāda aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.

Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķins tiek veikts atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli uz visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā), kuri: nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas; kuru atsevišķajos īpašumos nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji; kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi; kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Pārvaldnieks jāinformē par prombūtni

Dzīvokļa īpašniekam pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi ir jānolasa ūdens skaitītāja rādījumi un jānodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašniekam par to iepriekš ir jāinformē pārvaldnieks. Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Ūdens patēriņa starpība lielāka par 20%?

MK noteikumi nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, tad pārvaldnieks divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, kā arī rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.

Attālinātā sistēma atmaksājas

Kā viens no ūdens starpību samazināšanas pasākumiem, var būt arī attālināti nolasāmu skaitītāju uzstādīšana visai mājai. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” jau šobrīd piedāvā ieviest attālināto nolasīšanas sistēmu. Tas ir maksas pakalpojums, bet, tādu ieviešot, ūdens starpības ir novērstas līdz optimālajam minimumam. Turklāt iedzīvotājiem vairs nav jāatceras katru mēnesi nodot ūdens skaitītāja rādījumus. Taču šādā gadījumā 100% visai mājai ir jāuzliek attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji gan karstajam, gan aukstajam ūdenim.

Aicinām iedzīvotājus iniciēt kopsapulces un kopā ar apsaimniekotāju pieņemt savai mājai vispiemērotāko risinājumu.