Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem

10/02/2020

2019. gada 19. novembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (MK noteikumi Nr. 1013).

Šo noteikumu regulējums attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Kuldīgas novadā šādas ir 135 mājas, kuras apsaimnieko SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Pakalpojumi šajās mājās tiek sniegti ar pārvaldnieka starpniecību un dzīvokļu īpašnieku kopība pati nav noteikusi kārtību, kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Šie grozījumi stājās spēkā 2019. gada 22. novembrī un paredz izmaiņas:

  • ūdens patēriņu skaitītāju verifikācijas/nomaiņas prasībās;
  • ūdens patēriņu skaitītāju rādījumu iesniegšanā, ja dzīvokļa īpašnieks atrodas prombūtnē;
  • ūdens starpības aprēķinu kārtībā.

Par ūdens patēriņa aprēķina kārtību

Kopējos ūdens zudumus sadala proporcionāli starp visiem dzīvokļiem, bet radušās starpības sadalīšanas apjoma lielums tiek aprēķināts, ievērojot Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētās normas (skatīt zemāk).

Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Pārvaldnieks ūdens patēriņa starpību aprēķina atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo dzīvokļu skaitam.

Atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem (neapzinīgajiem) piemēro ūdens patēriņa starpību, ja:

1)     nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz 3 mēnešus pēc kārtas,

2)     nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs,

3)     ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības,

4)     atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi,

5)     ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta, vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē,

6)     atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam veikt savā atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu,

7)     nepiekrīt skaitītāja pirmstermiņa verificēšanai, kuru veic pārvaldnieks par saviem līdzekļiem.

Ūdens patēriņa skaitītāji jānomaina vai jāverificē līdz to verifikācijas termiņa beigām. Vairs nav spēkā 3 mēnešu periods, kurā varēja mainīt vai verificēt skaitītājus. Tas nozīmē, ja dzīvokļa īpašnieks to nav izdarījis, tad šim neapzinīgajam dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība pēc jaunajiem noteikumiem.

Uz dzīvokli, kuram tiek dalīta starpība, ūdens patēriņš mēnesī nevarēs būt lielāks par mēneša ūdens patēriņa normu.

Pārvaldnieks pieņem lēmumus par izmaiņām ūdens patēriņa uzskaites kārtībā.

Pārvaldnieks lemj, kad un kādi skaitītāji mājā ir jāuzstāda un pēc kādiem noteikumiem tie jāverificē.

Ja paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, vai citai pilnvarotajai personai šajos noteikumos minēto pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašniekam vismaz nedēļu iepriekš par to rakstiski jāinformē pārvaldnieks, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Ja prombūtne plānota ilgāk par 3 mēnešiem, tad dzīvokļa īpašnieks atkārtoti informē pārvaldnieku.

Capture2

 

reiz3 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2017/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā” noteiktās ūdens patēriņa normas:

 Dzīvojamo telpu labiekārtojuma raksturojums

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī m3

Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/ vai kanalizāciju, skalojamā tualete, vanna vai duša ar vietējo ūdens sildītāju

5.780

Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju (skalojamā tualete)

3.640

Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju (bez vannām un dušām)

2.740

Dzīvoklis ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

1.000


Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu": https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lieto...