Par mums

ParMumsS

SIA "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Mūsu vīzija: "Iedzīvotāju partneris Nr. 1 vides un ikdienas uzlabošanā, un pakalpojumu inovācijā".

Mūsu misija: "Kā ekspertu komanda esam soli priekšā visiem, sniedzot daudzpusīgus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam klientam". 

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī apsaimnieko dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos.

Uzņēmumā strādā 159 profesionāli darbinieki, un par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības:

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

Īpašnieks: Kuldīgas novada pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļas.
Pamatkapitāls: 712 730 eiro.
Uzņēmuma komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • ēku apsaimniekošana, NACE kods 68;
  • ietvju un zaļo zonu kopšana ziemas un vasaras apstākļos, NACE kods 81.3;
  • ielu ikdienas uzturēšana, NACE kods 81;
  • atkritumu apsaimniekošana, NACE kods 38 un 39;
  • sadzīves atkritumu un būvgružu izvešana, NACE kods 38 un 39;
  • transporta pakalpojumi un tehnikas noma, NACE kods 49, 52 un 77;
  • galdniecības pakalpojumi, NACE kods 16;
  • ceļu remontdarbi, NACE kods 42 un 43;
  • tirgu apsaimniekošana, NACE kods 68.

Pamatdarbība: komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos.
Valde: valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un viens valdes loceklis. Valde ir izpildinstitūcija.
Padome: nav.
Uzņēmuma pārvalde: dalībnieks; dalībnieku sapulce, kuru funkciju pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
Uzņēmuma finansēšanas modelis: pašu ieņēmumi un finansējums no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildei.

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ

2013. - 2016. gadā

SAŅEMTAIS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMS

Ielu ikdienas uzturēšanai - 2015. gadā; 2016. gadā; 2017. gadā.

Administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības uzturēšanai - 2015. gadā; 2016. gadā; 2017. gadā.

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atalgojuma politikas principi ir izstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem tiesību aktiem - Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 „Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem”.
Uzņēmuma darba samaksas sistēmas mērķis - vienota un ikvienam saprotama darba samaksas noteikšanas sistēma, kura balstīta uz katra amata vērtību uzņēmuma struktūrā, atbilstoši amatam veicamajiem pienākumiem, un katra darbinieka darba rezultātiem jeb individuālo ieguldījumu.

SAŅEMTIE UN VEIKTIE ZIEDOJUMI

Uzņēmums nav saņēmis un veicis ziedojumus (dāvinājumus).

AUDITĒTI GADA PĀRSKATI

Par 2016. gadu ŠEIT.
Par 2015. gadu ŠEIT.

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrībās.

INFORMĀCIJA PAR ORGANIZATORISKO STRUKTŪRU

Skatīt ŠEIT.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMIEM

Aktuālā informācija par iepirkumiem atrodama mūsu mājaslapas sadaļā "Iepirkumi". Skatīt ŠEIT.