Cenu aptauja par mājas Planīcas iela 12 bēniņu pārseguma siltināšanu

Publicēts: 26/02/2018 08:18

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludina cenu aptauju par mājas Planīcas iela 12, Kuldīgā bēniņu pārseguma siltināšanu.                   

TĀME

Prasības pretendentam:
1) Pretendentam jābūt iekļautam būvkomersanta reģistrā;
2) Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā;
3) Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzēm tam nav nodokļu parāda;
4) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 9. marta plkst. 10.00.
5) Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Pretendenta pilnvarotajam pārstāvim pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un Pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2018. gada 9. martā plkst. 10.30 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:
Inga Burkēvica
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Īpašumu apsaimniekošanas daļas
Namu apsaimniekotājs
Tālr. (+371) 22008615
e-pasts: inga.burkevica@kuldiga.lv